SFPOG
På svenska In English
Nyheter


VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE 180420 efter symposiet.

SYMPOSIUM fredag 20/4 2018 Eugeniahemmet Stockholm.
"Vad ska jag säga på morgonmötet?" Second victim - när vårdpersonal traumatiseras.
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID till 31/3

Rapport från ISPOG-konferensen i Malaga

Boktips

Kom ihåg att meddela aktuell mailadress till kassören

Stadgar för Svensk förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi

§ 1

Föreningens namn är:
Svensk förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi. Föreningen är en nationell delförening inom ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology).


§ 2

Föreningens syften är:
aAtt stimulera studerandet av psykologiska och sociala aspekter inom obstetrik och gynekologi samt sexologi
bAtt främja forskning inom dessa fält.
cAtt stimulera och stödja undervisning och träning i handhavandet av psyko­logiska och sociala problem inom obstetrik och gynekologi samt sexologi.
dAtt främja organiserandet av möten och kongresser inom dessa områden.


§ 3

Medlemskap kan erhållas av personer, som i sitt yrkesliv är engagerade inom ämnesområdet. Medlemskap erhålles genom anmälan och att man inbetalar årsavgiften samt uppger namn och yrke.
Medlem som trots påminnelse av kassören, under två år ej erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.


§ 4

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.


§ 5

aStyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 2 övriga ledamöter. Medlemmar som har någon funktion inom ISPOG adjun­geras till styrelsen.
bStyrelsen väljes vid årsmötet. Varje år väljs 2 medlemmar för en period av 3 år. Eventuellt fyllnadsval under mandatperioden ombesörjes av styrelsen. Ord­förande har utslagsröst vid majoritetsbeslut och lika rösttal.


§ 6

Styrelsens förvaltning granskas årligen av 2 revisorer, utsedda av föreningen.


§ 7

En valberedning gör ett förslag till val av personer i styrelsen. Förslaget sändes ut till alla medlemmar senast 1 månad före årsmötet. Föreningens medlemmar kan vid årsmötet föreslå också andra personer till styrelsen än dem som valbered­ningen föreslagit. Valberedningen väljes på årsmötet och består av 3 personer.


§ 8

I anslutning till årsmötet arrangerar föreningen varje år ett endagssymposium. Mötena tillkännages i de facktidskrifter som berör föreningens medlemmar. Kallelse utsändes till föreningens medlemmar senast 1 månad före varje före­ningsmöte.


§ 9

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:
1Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
2Styrelsens verksamhetsberättelse
3Kassörens ekonomiska redogörelse
4Revisorns berättelse
5Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6Val av styrelse, revisorer samt valberedning
7Årsavgift


§ 10

Omröstning vid föreningens möten sker öppet om ej annat begäres.


§ 11

För ändringar i stadgarna gäller:
aFörslag till ändring ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet
bÄndringsförslag utsändes till medlemmarna tillsammans med kallelse till års­mötet
cFör ändring i stadgarna krävs 2/3 majoritet bland medlemmar som är när­varande vid årsmötet.